Rekrutacja 2016/2017

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

  

 

1. Składanie podań o przyjęcie do oddziałów klas pierwszych w Gimnazjum nr 2 odbywać się będzie od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. do godz. 1500 w sekretariacie szkoły przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

2.  Druk podania można pobrać ze strony internetowej Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie lub w sekretariacie ZSO przy ul. Bohaterów Warszawy 78.

POBIERZ

3. W pierwszej kolejności do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 2.

4. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 2 mogą zostać przyjęci pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. Jeżeli liczba kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów rekrutuje się na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale Rady Miasta i Gminy Nowogard XVI/159/16 zs dnia 30. 03. 2016 r.

6. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

7. Dokumenty wymienione w punkcie 6 lub ich poświadczone kopie  kandydaci składają w sekretariacie szkoły od 24 do 28 czerwca 2016 r.

8. Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych gimnazjum nastąpi w dniu 18 lipca 2016 r. do godziny 15:00.

9. Do 20 lipca 2016 roku do godziny 15:00  rodzice kandydatów  umieszczonych na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

10. 22 lipca 2016 do godziny 12:00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

11. Terminy postępowania uzupełniającego zostaną podane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 po zakończeniu właściwego postępowania rekrutacyjnego, w przypadku, gdy  szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie